Information

Välkommen till skolsköterskan och skolläkaren

Låg och mellanstadiet

Skolsköterska och skolläkare ingår i Elevhälsan med Barn- och Utbildningsförvaltningen som uppdragsgivare. Vi som arbetar är skolsköterskor med specialistutbildning inom barn- och ungdomars hälsa samt skolläkare.

Vårt fokus ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevens utveckling mot målen i skolan. Eleverna får även hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev i grundskolan och grundsärskolan skall erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Eleverna kommer att erbjudas vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogram som påbörjats vid Barnhälsovården (BVC).

Elevernas hälsa dokumenteras i skolhälsovårdsjournalen som är en sekretessbelagd handling. Den är datoriserad och uppgifterna behandlas i enlighet med Patientdatalagen (2008:355)

Skolsköterskor och skolläkare har lagstadgad tystnadsplikt.

Är det något Du vill vi ska veta om Ditt barns hälsa, välkommen att ta kontakt med oss.
Kom ihåg att Du som förälder informerar skolpersonalen om det är något de behöver veta om Ditt barns hälsa. Vi inomelevhälsan hjälper gärna till att informera i samverkan med er.

Innehåll vid hälsobesök

F-klass          mätning av längd och vikt
                      synprövning
                      hörselundersökning
                      hälsosamtal med hälsoenkät som underlag
                      skolläkarkontakt vid behov

Åk 2              mätning av längd och vikt

vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Åk 4              mätning av längd och vikt
                      ryggundersökning
                      hälsosamtal med hälsoenkät som underlag
                      Vid behov: synprövning, hörselundersökning, skolläkarkontakt

Åk 5              vaccination mot HPV (Human Papillom Virus) 2 doser.

För övrigt görs undersökningar vid behov och efter önskemål.

I samarbete med Region JH används en hälsoenkät som underlag för hälsosamtalet. Enkätsvaren avidentifieras, sammanställs och bearbetas statistiskt. Resultatet ger en bild av barn och ungas hälsa på gruppnivå i kommun och län.

Ring eller maila oss gärna!

Skolsköterska: Cecilia Moverare

Skolsköterskan finns på Mimergården på tisdagar, torsdagar och onsdagar förmiddagar (avvikelser i schemat förekommer).

Tel: 063-14 38 14                                    Mobil: 076-841 31 81

Cecilia.moverare@ostersund.se

Skolläkare: Kalle Maripuu         Tidbokning genom skolsköterskan