Föräldrarådsprotokoll

Föräldrarådsprotokoll

Kom i håg att ni kan lämna punkter, frågor eller åsikter i den stora svarta brevlådan i stora entrén

Protokoll Mimergårdens föräldraråd 12/1 2020

1. Mötets öppnande

2. Presentationsruda, närvarande: Göran Åkesso (rektor), Anders Kronlund (5a, 1röd, 2röd), Ullis (5b, 4a), Malin Eriksson (4a, 2grön), Ronja Näppä Hansson (F grön, 2grön), Jennike Larsson (F grön, 4a), Emilia Vest (F grön), Josefine Stefansson (4b), Linda Bylsäter Hansson (5b), Sergio (F röd), Mervi (F röd), Anna Hallqvist (1röd), Johan (3röd)

3. Val av ordförande: Göran Åkesson

4. Val av sekreterare: Linda Bylsäter Hansson

5. Val av justerare: Sergio, Anna Hallqvist

6. Föregående protokoll: Föregående protokoll bordläggs

· Toaletter ska vara åtgärdade så att de i låst läge inte öppnas om någon rycker i handtaget utifrån

· Skräpiga trapphus: Trapphusen ska vara städade, de upplevs som bättre nu än innan.

7. Fritidshem: Sammanslagning i sommar under veckorna 27-31. Sammanslagningen kommer att vara på Mimergården

8. Fritidsklubb: Inget beslut taget än vad gäller om fritidsklubben ska fortsätta vara öppen eller att det ska vara inskrivning mot avgift. Kommunen förväntas fatta beslut om detta den 26 februari 2020. Förändringen kommer i så fall vara från och med HT-20.

9. Schemabrytande aktiviteter och lovdagar:

· 28 februari – Skogsmoloppet

· 12 maj – Fritidshemmen dag på eftermiddagen

· 26 maj – Mimerkväll

· 12 juni – skolavslutning

· 20 och 22 maj – lovdagar

10. Diskrimineringsplanen är reviderad: Kommer att läggas ut på hemsidan och bloggar när den är helt fastställd. Enligt den friendsenkät som gjorde 2019 så har mycket blivit bättre enligt eleverna. Exempelvis är det en procentuell halvering av de elever som känner sig otrygga vid toaletter och omklädningsrum.

Eleverna känner sig mer otrygg på nätet än tidigare enkät. Skolkuratorn kommer att under våren gå ut i klass 4-5 och informera om nätet och vad man ska tänka på när man är där.

11. Övriga frågor

– Musikundervisning: Den utgår ofta. Frågan kom om man har tagit detta i beaktning inför nästa år när 6-orna ska ha betyg i alla ämnen. Det pågår en samverkan med Torvallaskolan vad gäller att ämnen som musik, hemkunskap, bild och B-språk eventuellt ska ske på Torvallaskolan för att säkerställa de ämnena.

– Mailadresser till lärare: Önskemål om att det finns mailadresser till respektive lärare på bloggen. Göran ska se till att det åtgärdas.

– Finns planer om eventuell utflykt för 6-orna nästa år? Inget planerat, Göran tar frågan vidare

– Kvarglömda kläder: Har samlats ihop och tvättats. Kommer i första hand att lämnas till behövande familjer genom värmestugan. Övriga kläder lämnas vidare till någon second handbutik i Östersund. Nästa rensning kommer att ske runt påsk, påminner om att kolla igenom korgarna då det är mycket kläder som glöms kvar

– Paviljonger: Det blir inga paviljonger nästa skolår då 6-orna blir kvar, avdelning Gul kommer att kunna nyttjas eftersom grundsärskolan flyttar. Det är ännu inte beslutat vilka klasser som ska vara på vilka avdelningar.

12. Nästa möte: 7 maj 2020 kl. 18.00

Annons